Dużo gatunków ptaków
Na zbiorniku wodnym Łączany zaobserwowano przeszło 138 gatunków różnych ptaków
Zajęcia na ścieżce ornitologicznej
Na ścieżce ornitologicznej w Kamieniu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych
Zbiornik wodny Łączany
Jest idealnym miejscem do obserwacji przyrody i wypoczynku

02 present

Zdjęcia ptaków

03 present

 Infrastruktura ścieżki ornitologicznej w Kamieniu

Drukuj

Ścieżka ornitologiczna w Kamieniu

W latach 1955-60 został zbudowany stopień wodny w Łączanach. Budowa miała na celu ułatwienie poboru wody dla powstającej wówczas dużej elektrowni cieplnej w Skawinie. Powstał kanał długości 15,7 km, poprowadzony równolegle do Wisły. Stanowi on ponadto część systemu urządzeń umożliwiających żeglugę. Wybudowano tutaj również małą elektrownię wodną o mocy 2,4 KW. Powstałe rozlewisko na Wiśle stało się naturalnym miejscem osiedlania się różnych gatunków ptaków. Obserwacje ornitologów, w tym Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Krakowie, pracowników naukowych Instytutu Nauk o Środowisku UJ w Krakowie, przyczyniły się do powstania ścieżki ornitologicznej na zbiorniku wodnym Łączany. Ścieżka została utworzona w roku 2001 przez Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie (ścieżka znajduje się na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego). Głównym celem utworzenia ścieżki była ochrona niepowtarzalnego piękna Zbiornika Łączany. Spełnia ona również funkcję edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży szkolnej, prezentując walory środowiska, bogactwo gatunków zwierząt charakterystycznych dla tego terenu zbiorowisk roślinnych. W 2009 gmina Czernichów uzyskała dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na odtworzenie ścieżki ornitologicznej. W ramach projektu przywrócono ciągi komunikacyjne ścieżki, uporządkowano teren wokół wapiennika, kamieniołomów, wałów przeciwpowodziowych. Na nowo wyznaczono 4 stanowiska obserwacyjne. W projekcie przewidziano zagospodarowanie terenu pod parking – ścieżka ornitologiczna została wzbogacona o parking samochodowy, wyposażony w dwie drewniane wiaty, stoliki i ławki. Realizacja projektu pozwoliła na zagospodarowanie starego wapiennika - na szczycie zamkniętego kamieniołomu powstały dwa tarasy widokowe umożliwiające obserwowanie dużego terenu rozlewiska. Wszystkie punkty obserwacyjne zostały wyposażone w ławki i tablice informacyjne, a także oznakowania kierunku szlaku ścieżki ornitologicznej.
Opracowano i wydano informatory, ulotki -materiały dydaktyczne. Ścieżka ornitologiczna jest monitorowana przez Urząd Gminy w Czernichowie.
Serdecznie zapraszamy

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

mrpo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prow