Dużo gatunków ptaków
Na zbiorniku wodnym Łączany zaobserwowano przeszło 138 gatunków różnych ptaków
Zajęcia na ścieżce ornitologicznej
Na ścieżce ornitologicznej w Kamieniu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych
Zbiornik wodny Łączany
Jest idealnym miejscem do obserwacji przyrody i wypoczynku
Drukuj

Wody otwarte

W okresie  lęgowym,  od końca kwietnia do pierwszej połowy lipca, na otwartej tafli wody  przebywają osobniki żerujące, wodzące młode lub odpoczywające.

Najczęściej można  zaobserwować perkoza dwuczubego, łabędzia niemego, krzyżówkę, głowienkę,  czernicę i łyskę. Są to gatunki stale tu występujące. Szczególnie widowiskowe są  zaloty perkozów dwuczubych. Można zobaczyć cyrankę, perkozka, mewy śmieszki i  pospolite, rzadziej mewy srebrzyste, rybitwy czarne i zwyczajne, kormorana, a  pobliżu trzcin – kokoszkę wodną. Nad woda w  ciągu całego dnia można zobaczyć  trzy gatunki jaskółek łowiących owady. Najciekawszych  obserwacji można dokonywać w czasie wiosennych i jesiennych przelotów. W okresie  wędrówek wiosennych (III-IV i I poł. V) i jesiennych (IX-XI) zatrzymują się tu  stada łabędzi niemych, cyraneczek, ogorzałek, podgorzałek, krakwy, gągoła i  pojedyncze ptaki z gatunków takich jak : łabędź krzykliwy, ohar, świstun,  rozeniec, płaskonos, markaczka i uhla. Gatunki te najczęściej przebywają w  dużych stadach mieszanych z czernicą, głowienką czy krzyżówką. Najwcześniej  zaznacza się przelot głowienek i czernic, W końcu lutego pojawiają się stada od  kilkunastu do 200- 300 osobników. Licznie przelatują gągoły, których stada  zwykle liczą do kilkunastu ptaków. W miesiącach  zimowych spotykamy w Łączanach liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu  osobników stada kaczek i łabędzi niemych. W jednym miejscu może przebywać do  tysiąca osobników. Jest to największe zimowisko łabędzi niemych na południu  Polski. Zimą można  spotkać też m.in. zausznika, ohara, rozeńca, cyraneczkę, lodówkę i markaczkę.

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

mrpo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prow